Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou, resp. vytvorením objednávky, kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Predávajúci v zmysle VOP a kúpnej zmluvy spracúva poskytnuté údaje kupujúceho za účelom identifikácie kupujúceho a plnenia predmetu kúpnej zmluvy, t.j. vybavenia objednávky, započítania prípadných zliav a benefitov, vystavenia faktúry a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

V priebehu objednávacieho procesu (alebo registrácie) kupujúci poskytne predávajúcemu tieto údaje:

  • meno a priezvisko
  • fakturačná adresa
  • dodacia adresa (ak je iná ako fakturačná)
  • e-mail
  • telefónne číslo (pre rýchlejšie vybavenie požiadavky)

Niektoré z nich majú v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) povahu osobných údajov. Všetky poskytnuté informácie sú uchovávané v chránenej databáze serveru JAGERLAND.SK. V súlade s § 28 zákona má kupujúci právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania. Ďalej má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania už skončil. Kupujúci môže využiť svoje právo, na základe bezplatnej písomnej žiadosti, namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Žiadne ďalšie práva kupujúceho nie sú v zmysle zákona dotknuté, alebo inak obmedzené.

Kupujúci je povinný k vybaveniu svojej objednávky poskytnúť pravdivé a úplné údaje- za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá v plnom rozsahu. Poskytnuté údaje sú pre kontrolu zasielané kupujúcemu emailom: potvrdenie o registrácii, potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade zistenia pochybenia je kupujúci povinný bezodkladne a preukázateľne kontaktovať predávajúcu stranu a požiadať o opravu údajov, aby sa zabránilo škodám a zbytočnému zvyšovaniu nákladov predávajúceho. Za škody a zvýšené náklady spôsobené takto nesprávne uvedenými údajmi zodpovedá kupujúci v plnom rozsahu.

Kupujúci dáva týmto súhlas predávajúcemu na zasielanie obchodných informácií, ponúk a reklamných správ formou listov alebo emailov. Kupujúci ďalej súhlasí, aby prevádzkovateľ poskytol registračný e-mail kupujúceho tretej strane (prevádzkovateľom portálov Heureka.sk, Pricemania.sk, Najnakup.sk) za účelom získania spätnej väzby a hodnotenia nákupu zo strany kupujúceho. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať emailom, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť alebo sprístupniť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie, vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu (tovar), na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, je JAGERLAND.SK oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona kupujúci berie na vedomie, že JAGERLNAD.SK nie je oprávnený po zániku zmluvy, až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch, zlikvidovať osobné údaje kupujúceho.