Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak je oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Pokiaľ má kupujúci záujem od zmluvy odstúpiť, musí tak urobiť preukázateľným spôsobom, a to písomne listom alebo e-mailom. ŽIADOSŤ NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – na stiahnutie

Kupujúci doručí predmetný tovar spolu s vyplneným formulárom preukázateľným spôsobom (napr. doporučene) na adresu pobočky (JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 971 01  Prievidza). Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru. Zásielky odoslané ako „balík, resp. obálka na dobierku“ nebudú akceptované. K zásielke musí byť priložená kópia faktúry, v prípade dobierky kópia dokladu o úhrade a číslo účtu, na ktoré bude kupujúcemu poukázaná suma za vrátený tovar.

Tovar je možné na adresu pobočky doručiť aj osobne. Tovar je kupujúci povinný doručiť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie), nepoškodený, v originálnom obale, nepoužívaný a v stave, v akom ho prevzal pri dodávke. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci je oprávnený uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu.

Zo sumy za vrátený tovar z odstúpenej zmluvy sa ďalej odpočítajú výhody (napr. poštovné zdarma), ktoré mohli byť objednávke predtým pôvodne priznané, ak vrátením tovaru daná objednávka tieto vlastnosti a atribúty výhod už nespĺňa. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade poškodenia tovaru, bez originálneho obalu (ak ho tovar obsahoval), ak má tovar známky používania, ak sa jedná sa o tovar objednaný špeciálne na zákazku (tovar, ktorý nie je bežne skladom a pod.) a v prípade, keď to povaha výrobku neumožňuje (stiahnutie elektronického produktu a pod.)

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov súčasne) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu vrátená až po doručení vráteného tovaru v pôvodnom, kompletnom a nepoškodenom stave späť na adresu pobočky (JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 971 01  Prievidza). Kupujúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na pobočku bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota na doručenie tovaru na pobočku sa považuje za zachovanú, ak sa tovar odošle späť najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ / kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,
h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.