Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho JAGERland, spol. s r.o., IČO: 48 078 042 (ďalej len „predávajúci” alebo „prevádzkovateľ“) a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci”) a vo svojom aktuálnom znení riadia obsah kúpnej zmluvy (alebo zmluvy o budúcej zmluve) medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru z internetového obchodu www.jagerland.sk („Jagerland.sk“, alebo „Jagerland“).

Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Spoločnosť je zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro., vložka č.: 31393/R.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa (A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza).

Názov spoločnosti: JAGERland, spol. s .r.o.
Ulica a číslo: Sebedražská cesta 2860/17C
Mesto a PSČ : Prievidza 971 01
Štát : Slovenská republika

IČ: 48 078 042
IČ: 2120007549
IČ DPH: SK2120007549

Bankové spojenie

IBAN: SK05 0900 0000 0050 6908 8672
BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kontakt

Mobil: 0907-489-838, e-mail: info@jagerland.sk
Pracovná doba: Po – Pi: 8:30 – 17:00 hod., So: 9:00 – 13:00

1) Registrácia

Ak sa kupujúci rozhodne (pred uskutočnením objednávky) zaregistrovať, získa tak prístup ku histórií všetkých svojich objednávok, faktúram a bude mať prehľad o stave vybavovania aktuálnej objednávky. Registráciou sa kupujúci nezaväzuje ku žiadnemu nákupu, ani k iným úkonom. Registrácia je úplne zdarma.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne pri registrácii, slúžia len pre účely identifikácie počas nákupu na stránke JAGERLAND.SK. Nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Potvrdením registrácie zároveň kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu JAGERLAND.SK. Zo služby zasielania noviniek e-mailom sa pritom môže kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v dolnej časti každého ponukového e-mailu („Odhlásiť sa“).

2) Objednanie produktu/ služby 

2.1 Kúpna zmluva 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy.  Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným odoslaním objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

-tovar sa už nevyrába alebo nedodáva;
-výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru. 

V prípade, že niektorá z týchto situácii nastane, predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu uhradená sume poslaná späť (prevedená na jeho účet) a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté e-shopom JAGERLAND.SK sú záväzné. Kupujúci má nárok na storno (časti) objednávky do 12 hodín od jej uskutočnenia. V prípade, že nebude objednávka zrušená v tejto lehote (do doby pred expedíciou) a bude expedovaná, má predávajúci nárok požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru.

2.2 Kúpna cena

Ceny uvedené v internetovom obchode JAGERLAND.SK sú platné v čase objednania tovaru a potvrdenia objednávky. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

Kúpnu cenu tovaru (služby) tvorí cena tovaru a expedičný poplatok (napr. cena poštovného, cena balného a pod.).

Kúpna cena je považovaná za zaplatenú pripísaním plnej sumy v prospech účtu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

2.3 Storno objednávky

Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola expedovaná, je povinný predávajúcemu čo najskôr túto skutočnosť oznámiť. Žiadosť o storno objednávky môže kupujúci poslať e-mailom (info@jagerland.sk), prípadne nahlásiť telefonicky (0907-489-838). Pri zrušení objednávky je kupujúci poskytne predávajúcemu tieto informácie:
-celé meno,
-e-mail,
-číslo objednávky.

Ak kupujúci už objednávku zaplatil, predávajúci mu vráti peniaze najneskôr do 14 dní od podania žiadosti o storno objednávky. Peniaze budú poslané na účet, z ktorého kupujúci objednávku zaplatil.

JAGERLAND.SK si zároveň vyhradzuje právo na storno objednávky v prípade, ak nie je schopný objednaný tovar dodať z dôvodu jeho nedostupnosti. JAGERLNAD.SK je ďalej oprávnený objednávku stornovať ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého objednávku zaplatil.

3) Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar (a služby) jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. bankový prevod* – ide o najjednoduchší a najpohodlnejší spôsob platby, platba cez internet banking. Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru bezhotovostne, elektronickým bankovým prevodom na základe platobného predpisu, ktorý bol zaslaný na registračný email kupujúceho. Objednávka bude vybavovaná (expedovaná) po pripísaní plnej výšky kúpnej ceny.
 2. dobierka – kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti, a to až pri preberaní zásielky, kedy uhradenú sumu prevezme doručovateľ (Slovenská pošta, resp. kuriér). Objednávka sa vybavuje ihneď po jej prijatí.
 3. v hotovosti/ kartou – v prípade, ak sa kupujúci rozhodne prevziať svoju objednávku priamo na pobočke JAGERLAND (Bojnická cesta 45D, Prievidza), môže za tovar zaplatiť priamo na mieste, a to v hotovosti, alebo platobnou kartou.

*pri platbe bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť celkovú sumu v prospech účtu predávajúceho do 7 dní odo dňa obdržania informačného emailu o detailoch platby. V prípade, že kupujúci neuhradí objednaný tovar v stanovenej lehote a preukázateľným spôsobom nezruší objednávku, predávajúci má právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4) Dodanie tovaru

O tom, že vybavená objednávka bola odovzdaná prepravcovi, alebo je pripravená na osobný odber v našom kamennom obchode, predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Kupujúci  je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom sa kupujúcemu zasiela účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa predávajúcemu vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

4.1 Osobný odber 

Objednaný tovar (označený v čase objednávky ako „Dostupný“, resp. „Skladom“) si môže kupujúci vyzdvihnúť osobne nasledujúci pracovný deň po uskutočnení objednávky. Urobiť tak môže na pobočke JAGERLAND, Bojnická cesta 45D,v Prievidzi a to počas otváracích hodín prevádzky, t.j.: Po – Pi: 9:00 – 18:00 hod. a So: 9:30 – 13:00 hod.

Dodacia lehota: 1 deň

4.2 Doručenie kuriérom

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,9 €. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu a má právo doručenú zásielku neprevziať. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér), alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Dodacia lehota: 1-3 dni

4.3. Doručenie slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,9 €. Pri dobierke +0,7 € k cene poštovného. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

Dodacia lehota: 2 dni

Expedičné poplatky

Doprava Konečná cena poštovného (s DPH)
Osobný odber v Prievidzi – platba pri prevzatí ZADARMO
Osobný odber v Prievidzi – platba vopred ZADARMO
Balík II. triedy (Slov.pošta) – platba vopred 3,9 €
Balík II. triedy (Slov.pošta) – dobierka +0,7 € k cene poštovného

4.4. Doručenie CZ (Slovenskou poštou)

Poštovné do Českej republiky je účtované jednotne vo výške 11 €. Vyexpedovanie tovaru je možné až po úhrade objednávky. To znamená, že pri zahraničných objednávkach z Čiech akceptujeme len platbu vopred-prevodom na účet.

Dodacia lehota: 5-7 dní

4.5 Neuhradené a neprevzaté zásielky

U objednávok, ktoré kupujúci neuhradí v lehote splatnosti podľa príslušného daňového dokladu, má predávajúci nárok na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Kupujúci je o každej objednávke, resp. expedovanej zásielke, niekoľkokrát upovedomený- informačné emaily dostáva vždy po zaregistrovaní novej objednávky, po jej potvrdení zo strany predávajúceho, ako aj odoslaní (expedícii) tovaru. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho až po jej expedovaní. Expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda, alebo dodatočné náklady.  

Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Preto, ak kupujúci preukázateľne nestornoval (písomne alebo e-mailom) objednávku ešte pred jej expedíciou, bude mu evidovaná pohľadávka za neprevzatú zásielku v hodnote 9€, alebo vo výške skutočnej škody.

Kupujúci plne zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov. Ak kupujúci poskytne v procese objednávky nesprávne doručovacie údaje, v dôsledku ktorých dôjde k nedoručeniu a/alebo vráteniu zásielky prepravcom, predávajúcemu vzniká škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Predávajúci má nárok na uplatnenie tejto škody a zvýšených nákladov u kupujúceho. Voči kupujúcemu tak bude evidovaná pohľadávka v hodnote 9€, alebo vo výške skutočnej škody.

5) Záručná lehota a reklamácia

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Kupujúci spolu s tovarom obdrží v balíku i daňový doklad (=faktúru), ktorý plní i funkciu záručného listu. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

JAGERLAND.SK zodpovedá za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky, ak došlo k jej akceptovaniu
 • odoslanie tovaru bez vád
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii>
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak

JAGERLAND.SK nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

5.1 Reklamácia tovaru

Záručný servis tovaru zakúpenému v e-shope JAGERLAND.SK zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky, a to e-mailom na adresu info@jagerland.sk, alebo telefonicky počas pracovných dní (9:00-18:00 hod.) na tel. číslo 0907-489-838. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť predávajúcim akceptované.

Reklamácia ako taká sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia tovaru, ktoré sú spôsobené jeho štandardným používaním. Z hygienických dôvodov je tovar na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

5.1.1 Príprava zásielky

Ak chce kupujúci tovar zakúpený v e-shope JAGERLAND.SK reklamovať, je vhodné ak predávajúceho o tejto skutočnosti vhodným spôsobom upovedomí-a to buď telefonicky počas pracovných dní (9:00-18:00 hod.) na tel.č.: 0907-489-838, alebo e-mailom na adresu info@jagerland.sk. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar  riadne zabaliť, aby počas transportu nedošlo k jeho poškodeniu, či znehodnoteniu.

5.1.2 Odoslanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar (najlepšie po dohode s predávajúcim) kupujúci zašle na adresu prevádzky JAGERLAND, Bojnická cesta 45D,971 01  Prievidza, alebo ju sem prinesie osobne (Po – Pi: 9:00 – 18.00 hod.) Reklamovaný tovar musí byť doručený preukázateľným spôsobom (napr. doporučenou zásielkou). Tovar odošle spolu s písomnou reklamáciou (popisom závady) a fotokópiou originálneho daňového dokladu (faktúrou), ktoré musia byť súčasťou balíka. Zásielky adresované kupujúcemu ako „balík, resp. obálka na dobierku“ nebudú akceptované.

5.1.3 Vybavenie reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom vybavenia reklamácie alebo dňom jej zamietnutia. Najneskôr však do 30. dňa od prevzatia reklamovaného tovaru. O akceptácii reklamácie je kupujúci informovaný e-mailom, a to bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie.

V prípade opodstatnenej reklamácie sa tovar náležitým spôsobom opraví a uvedie do pôvodného stavu (ak je to možné), alebo sa vymení za nový kus. Ak výmena ani oprava tovaru nie sú možné, kupujúcemu sa vráti cena tovaru v plnej výške. Finančné prostriedky budú prevedené priamo na účet kupujúceho, alebo sa mu vyplatia v hotovosti na pobočke.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude reklamovaný tovar vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady. Zároveň mu bude účtovaný poplatok do výšky maximálne 5€, a to za poštové služby a iné úkony spojené s vybavením takéhoto prípadu.

O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

5.1.4 Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len:

a) sporu medzi spotrebiteľom (fyzickou osobou) a predávajúcim,
b) prípadov, kde hodnota predmetu sporu prevyšuje 20 EUR s DPH,
c) spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku (online).

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu oprávnenému subjektu (ďalej len „subjekt ARS“). V zmysle §3 zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami ARS orgány a oprávnené právnické osoby.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., alebo prostredníctvom online formulára spoločnosti Youstice. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac však do výšky 5 EUR s DPH.

6) Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak je oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Pokiaľ má kupujúci záujem od zmluvy odstúpiť, musí tak urobiť preukázateľným spôsobom, a to písomne listom alebo e-mailom. ŽIADOSŤ NA DOSTÚPENIE OD ZMLUVY – na stiahnutie

Kupujúci doručí predmetný tovar spolu s vyplneným formulárom preukázateľným spôsobom (napr. doporučene) na adresu pobočky (JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 971 01  Prievidza). Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru. Zásielky odoslané ako „balík, resp. obálka na dobierku“ nebudú akceptované. K zásielke musí byť priložená kópia faktúry, v prípade dobierky kópia dokladu o úhrade a číslo účtu, na ktoré bude kupujúcemu poukázaná suma za vrátený tovar.

Tovar je možné na adresu pobočky doručiť aj osobne. Tovar je kupujúci povinný doručiť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie), nepoškodený, v originálnom obale, nepoužívaný a v stave, v akom ho prevzal pri dodávke. V opačnom prípade kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci je oprávnený uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu.

Zo sumy za vrátený tovar z odstúpenej zmluvy sa ďalej odpočítajú výhody (napr. poštovné zdarma), ktoré mohli byť objednávke predtým pôvodne priznané, ak vrátením tovaru daná objednávka tieto vlastnosti a atribúty výhod už nespĺňa. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady. Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade poškodenia tovaru, bez originálneho obalu (ak ho tovar obsahoval), ak má tovar známky používania, ak sa jedná sa o tovar objednaný špeciálne na zákazku (tovar, ktorý nie je bežne skladom a pod.) a v prípade, keď to povaha výrobku neumožňuje (stiahnutie elektronického produktu a pod.)

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov súčasne) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu vrátená až po doručení vráteného tovaru v pôvodnom, kompletnom a nepoškodenom stave späť na adresu pobočky (JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 971 01  Prievidza). Kupujúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na pobočku bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota na doručenie tovaru na pobočku sa považuje za zachovanú, ak sa tovar odošle späť najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ / kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,
h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

7) Ochrana osobných údajov 

Svojou registráciou, resp. vytvorením objednávky, kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Predávajúci v zmysle VOP a kúpnej zmluvy spracúva poskytnuté údaje kupujúceho za účelom identifikácie kupujúceho a plnenia predmetu kúpnej zmluvy, t.j. vybavenia objednávky, započítania prípadných zliav a benefitov, vystavenia faktúry a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

V priebehu objednávacieho procesu (alebo registrácie) kupujúci poskytne predávajúcemu tieto údaje:

 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa (ak je iná ako fakturačná)
 • e-mail
 • telefónne číslo (pre rýchlejšie vybavenie požiadavky)
 • dátum narodenia (nepovinné)

Niektoré z nich majú v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) povahu osobných údajov. Všetky poskytnuté informácie sú uchovávané v chránenej databáze serveru JAGERLAND.SK. V súlade s § 28 zákona má kupujúci právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania. Ďalej má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania už skončil.  Kupujúci môže využiť svoje právo, na základe bezplatnej písomnej žiadosti, namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Žiadne ďalšie práva kupujúceho nie sú v zmysle zákona dotknuté, alebo inak obmedzené.

Kupujúci je povinný k vybaveniu svojej objednávky poskytnúť pravdivé a úplné údaje- za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá v plnom rozsahu. Poskytnuté údaje sú pre kontrolu zasielané kupujúcemu emailom: potvrdenie o registrácii, potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade zistenia pochybenia je kupujúci povinný bezodkladne a preukázateľne kontaktovať predávajúcu stranu a požiadať o opravu údajov, aby sa zabránilo škodám a zbytočnému zvyšovaniu nákladov predávajúceho. Za škody a zvýšené náklady spôsobené takto nesprávne uvedenými údajmi zodpovedá kupujúci v plnom rozsahu.

Kupujúci dáva týmto súhlas predávajúcemu na zasielanie obchodných informácií, ponúk a reklamných správ formou listov alebo emailov. Kupujúci ďalej súhlasí, aby prevádzkovateľ poskytol registračný e-mail kupujúceho tretej strane (prevádzkovateľom portálov Heureka.sk, Pricemania.sk, Najnakup.sk) za účelom získania spätnej väzby a hodnotenia nákupu zo strany kupujúceho. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať emailom, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť alebo sprístupniť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie, vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu (tovar), na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, je JAGERLAND.SK oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona kupujúci berie na vedomie, že JAGERLNAD.SK nie je oprávnený po zániku zmluvy, až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch, zlikvidovať osobné údaje kupujúceho.

8) Vernostný program – kamenná predajňa

8.1 Úvodné ustanovenia

Táto časť všeobecných obchodných podmienok predajne JAGERLAND v Prievidzi sa týka vernostného programu kamennej predajne JAGERLAND a upravuje vzťahy medzi fyzickými osobami a spoločnosťou JAGERland, spol. s r.o., Šoltésovej č.1578/21, 972 71  Nováky, IČO: 48078042, DIČ: 212000754, IČ DPH: SK2120007549, (ďalej len ako “JAGERLAND”).

8.2 Pojem vernostný program

Vernostný program JAGERLAND je program pripisovania bodov za nákup poľovníckych potrieb, odevov, obuvi a doplnkového sortimentu a následného poskytovania zliav na nákupy tohto sortimentu. Pravidlá získavania bodov sú vždy stanovené spoločnosťou a obsiahnuté v odseku 8.5.

8.3 Účasť na vernostnom programe

Využívať výhody vernostného programu JAGERLAND je oprávnená každá plnoletá fyzická osoba, ak požiada o vydanie vernostnej karty a stane sa jej držiteľom (ďalej len ako „držiteľ karty“).

8.4 Vernostná karta

Vernostná karta je karta, na ktorú sa fyzickým osobám (držiteľom kariet) pripisujú body za nákup sortimentu uvedeného v bode 8.2, a následne poskytuje zľava pri nákupe ďalšieho sortimentu v predajni JAGERLAND Prievidza.

Požiadať o vydanie vernostnej karty môže iba plnoletá fyzická osoba a to priamo na predajni JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 97101 Prievidza. Pri žiadaní o vydanie vernostnej karty je žiadateľ povinný uviesť do formulára (presne „Žiadosť o vydanie zákazníckej karty JAGERLAND“) tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • email

a to za účelom priradenia konkrétnej karty s jedinečným číslom. Ďalej je na jeho osobnom zvážení, či firme poskytne aj údaje o telefónnom čísle a dátume narodenia (nepovinné).

Osobné údaje uvedené vo formulári „Žiadosť o vydanie zákazníckej karty JAGERLAND“ sú spracovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením a podpísaním tohto formulára dáva dotknutá osoba (=žiadateľ o vydanie zákazníckej karty) spoločnosti JAGERland, spol. s r.o. svoj súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom vydania vernostnej karty a vytvárania databázy zákazníkov. Zároveň tak poskytuje svoj súhlas s využitím poskytnutých osobných údajov pre marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Daný súhlas dotknutá osoba udeľuje až do odvolania. Odvolať ho môže jedine písomnou formou a to buď listom zaslaným na adresu predajne, alebo elektronicky-emailom zaslaným na adresu info@jagerland.sk. O vyradení z databázy zákazníkov bude informovaná potvrdzujúcim e-mailom.

Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty. Vernostná karta je poskytovaná bezplatne a je majetkom predajne JAGERLAND v Prievidzi. Vernostná karta je neprenosná a výhody držiteľa karty môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Vernostná karta je aktivovaná pri prvom nákupe v predajni JAGERLAND v Prievidzi. V prípade straty, poškodenia, alebo odcudzenia vernostnej karty, bude na základe žiadosti žiadateľovi bezplatne vydaná nová vernostná karta.

8.5 Získavanie bodov na vernostnú kartu

Na vernostnú kartu sa pripisujú body podľa nasledovných pravidiel:
– za nákup sortimentu uvedeného v čl.2 v predajni JAGERLAND v Prievidzi:

a) za nákup zbraní a streliva:
1 EUR s DPH= 1 bod (10 € = 10 bodov)*

b) za nákup ostatného sortimentu (obuv, oblečenie, doplnky)
1 EUR s DPH= 2 body (10 € = 20 bodov)*

*pripisovanie bodov sa nevzťahuje na už zľavnený a akciový tovar

8.6 Čerpanie bodov z vernostnej karty

Body pripísané na vernostnú kartu predstavujú výšku možnej zľavy z nákupu sortimentu uvedeného v bode 8.2, a to podľa pravidla: 100 bodov= 1€.

V prípade, ak sa držiteľ karty rozhodne pre čerpanie bodov na uplatnenie zľavy z nákupu, požiada predajcu prevádzky JAGERLAND o poskytnutie zľavy za získané body. Držiteľ karty získa zľavu na aktuálny nákup a počet získaných bodov na karte sa zníži adekvátne k výške poskytnutej zľavy. Tak sa za každé 0,01€ zľavy odpíše z vernostnej karty 1bod.

8.7 Záverečné ustanovenia

Vydanie vernostnej karty nezaväzuje jej držiteľa k žiadnym návštevám ani k nákupom. V prípade, že držiteľ vernostnej karty nemá záujem o účasť na vernostnom programe, prinesie ju do predajne JAGERLAND a odovzdá predajcovi. Ten odovzdanú kartu deaktivuje a tým karta stráca svoju platnosť.

Spoločnosť JAGERland, spol. s r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom ich aktuálne znenie a kompletná verzia bude vždy uverejnená na stránkach www.jagerland.sk. Akékoľvek zmeny Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.jagerland.sk, resp. dňom uvedeným v zmene všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť JAGERland, spol. s r.o. je rovnako tak oprávnená kedykoľvek vernostný program JAGERLAND ukončiť. Má právo tak urobiť bez akýchkoľvek právnych nárokov držiteľov vernostných kariet na vyčerpanie nazbieraných bodov, alebo na akékoľvek finančné či nefinančné kompenzácie.

Váš JAGERLAND.

Obchodné podmienky sú platné od 15.5.2016 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.