Záručná lehota a reklamácia

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Kupujúci spolu s tovarom obdrží v balíku i daňový doklad (=faktúru), ktorý plní i funkciu záručného listu. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

JAGERLAND.SK zodpovedá za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky, ak došlo k jej akceptovaniu
  • odoslanie tovaru bez vád
  • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii>
  • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak

JAGERLAND.SK nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  • obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom

1. Reklamácia tovaru

Záručný servis tovaru zakúpenému v e-shope JAGERLAND.SK zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky, a to e-mailom na adresu info@jagerland.sk, alebo telefonicky počas pracovných dní (9:00-18:00 hod.) na tel. číslo 0907-489-838. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť predávajúcim akceptované.

Reklamácia ako taká sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia tovaru, ktoré sú spôsobené jeho štandardným používaním. Z hygienických dôvodov je tovar na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

1.1 Príprava zásielky

Ak chce kupujúci tovar zakúpený v e-shope JAGERLAND.SK reklamovať, je vhodné ak predávajúceho o tejto skutočnosti vhodným spôsobom upovedomí-a to buď telefonicky počas pracovných dní (9:00-18:00 hod.) na tel.č.: 0907-489-838, alebo e-mailom na adresu info@jagerland.sk. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar riadne zabaliť, aby počas transportu nedošlo k jeho poškodeniu, či znehodnoteniu.

1.2 Odoslanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar (najlepšie po dohode s predávajúcim) kupujúci zašle na adresu prevádzky JAGERLAND, Bojnická cesta 45D,971 01 Prievidza, alebo ju sem prinesie osobne (Po – Pi: 9:00 – 18.00 hod.) Reklamovaný tovar musí byť doručený preukázateľným spôsobom (napr. doporučenou zásielkou). Tovar odošle spolu s písomnou reklamáciou (popisom závady) a fotokópiou originálneho daňového dokladu (faktúrou), ktoré musia byť súčasťou balíka. Zásielky adresované kupujúcemu ako „balík, resp. obálka na dobierku“ nebudú akceptované.

1.3 Vybavenie reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom vybavenia reklamácie alebo dňom jej zamietnutia. Najneskôr však do 30. dňa od prevzatia reklamovaného tovaru. O akceptácii reklamácie je kupujúci informovaný e-mailom, a to bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie.

V prípade opodstatnenej reklamácie sa tovar náležitým spôsobom opraví a uvedie do pôvodného stavu (ak je to možné), alebo sa vymení za nový kus. Ak výmena ani oprava tovaru nie sú možné, kupujúcemu sa vráti cena tovaru v plnej výške. Finančné prostriedky budú prevedené priamo na účet kupujúceho, alebo sa mu vyplatia v hotovosti na pobočke.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude reklamovaný tovar vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady. Zároveň mu bude účtovaný poplatok do výšky maximálne 5€, a to za poštové služby a iné úkony spojené s vybavením takéhoto prípadu.

O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu.

1.4 Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len:

a) sporu medzi spotrebiteľom (fyzickou osobou) a predávajúcim,
b) prípadov, kde hodnota predmetu sporu prevyšuje 20 EUR s DPH,
c) spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku (online).

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu oprávnenému subjektu (ďalej len „subjekt ARS“). V zmysle §3 zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami ARS orgány a oprávnené právnické osoby.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., alebo prostredníctvom online formulára spoločnosti Youstice. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac však do výšky 5 EUR s DPH.