Vernostný program – kamenná predajňa

1. Úvodné ustanovenia

Táto časť všeobecných obchodných podmienok predajne JAGERLAND v Prievidzi sa týka vernostného programu kamennej predajne JAGERLAND a upravuje vzťahy medzi fyzickými osobami a spoločnosťou JAGERland, spol. s r.o., Šoltésovej č.1578/21, 972 71  Nováky, IČO: 48078042, DIČ: 212000754, IČ DPH: SK2120007549, (ďalej len ako “JAGERLAND”).

2. Pojem vernostný program

Vernostný program JAGERLAND je program pripisovania bodov za nákup poľovníckych potrieb, odevov, obuvi a doplnkového sortimentu a následného poskytovania zliav na nákupy tohto sortimentu. Pravidlá získavania bodov sú vždy stanovené spoločnosťou a obsiahnuté v odseku 5.

3. Účasť na vernostnom programe

Využívať výhody vernostného programu JAGERLAND je oprávnená každá plnoletá fyzická osoba, ak požiada o vydanie vernostnej karty a stane sa jej držiteľom (ďalej len ako „držiteľ karty“).

4. Vernostná karta

Vernostná karta je karta, na ktorú sa fyzickým osobám (držiteľom kariet) pripisujú body za nákup sortimentu uvedeného v bode 2, a následne poskytuje zľava pri nákupe ďalšieho sortimentu v predajni JAGERLAND Prievidza.

Požiadať o vydanie vernostnej karty môže iba plnoletá fyzická osoba a to priamo na predajni JAGERLAND, Bojnická cesta 45D, 97101 Prievidza. Pri žiadaní o vydanie vernostnej karty je žiadateľ povinný uviesť do formulára (presne „Žiadosť o vydanie zákazníckej karty JAGERLAND“) tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • adresa trvalého pobytu
  • email

a to za účelom priradenia konkrétnej karty s jedinečným číslom. Ďalej je na jeho osobnom zvážení, či firme poskytne aj údaje o telefónnom čísle a dátume narodenia (nepovinné).

Osobné údaje uvedené vo formulári „Žiadosť o vydanie zákazníckej karty JAGERLAND“ sú spracovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov. Vyplnením a podpísaním tohto formulára dáva dotknutá osoba (=žiadateľ o vydanie zákazníckej karty) spoločnosti JAGERland, spol. s r.o. svoj súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov za účelom vydania vernostnej karty a vytvárania databázy zákazníkov. Zároveň tak poskytuje svoj súhlas s využitím poskytnutých osobných údajov pre marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Daný súhlas dotknutá osoba udeľuje až do odvolania. Odvolať ho môže jedine písomnou formou a to buď listom zaslaným na adresu predajne, alebo elektronicky-emailom zaslaným na adresu info@jagerland.sk. O vyradení z databázy zákazníkov bude informovaná potvrdzujúcim e-mailom.

Každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na vydanie karty, je oprávnená byť držiteľom iba jednej karty. Vernostná karta je poskytovaná bezplatne a je majetkom predajne JAGERLAND v Prievidzi. Vernostná karta je neprenosná a výhody držiteľa karty môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Vernostná karta je aktivovaná pri prvom nákupe v predajni JAGERLAND v Prievidzi. V prípade straty, poškodenia, alebo odcudzenia vernostnej karty, bude na základe žiadosti žiadateľovi bezplatne vydaná nová vernostná karta.

5. Získavanie bodov na vernostnú kartu

Na vernostnú kartu sa pripisujú body podľa nasledovných pravidiel:
– za nákup sortimentu uvedeného v čl.2 v predajni JAGERLAND v Prievidzi:

a) za nákup zbraní a streliva:
1 EUR s DPH= 1 bod (10 € = 10 bodov)*

b) za nákup ostatného sortimentu (obuv, oblečenie, doplnky)
1 EUR s DPH= 2 body (10 € = 20 bodov)*

*pripisovanie bodov sa nevzťahuje na už zľavnený a akciový tovar

6. Čerpanie bodov z vernostnej karty

Body pripísané na vernostnú kartu predstavujú výšku možnej zľavy z nákupu sortimentu uvedeného v bode 2, a to podľa pravidla: 100 bodov= 1€.

V prípade, ak sa držiteľ karty rozhodne pre čerpanie bodov na uplatnenie zľavy z nákupu, požiada predajcu prevádzky JAGERLAND o poskytnutie zľavy za získané body. Držiteľ karty získa zľavu na aktuálny nákup a počet získaných bodov na karte sa zníži adekvátne k výške poskytnutej zľavy. Tak sa za každé 0,01€ zľavy odpíše z vernostnej karty 1bod.

7. Záverečné ustanovenia

Vydanie vernostnej karty nezaväzuje jej držiteľa k žiadnym návštevám ani k nákupom. V prípade, že držiteľ vernostnej karty nemá záujem o účasť na vernostnom programe, prinesie ju do predajne JAGERLAND a odovzdá predajcovi. Ten odovzdanú kartu deaktivuje a tým karta stráca svoju platnosť.

Spoločnosť JAGERland, spol. s r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne meniť ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom ich aktuálne znenie a kompletná verzia bude vždy uverejnená na stránkach www.jagerland.sk. Akékoľvek zmeny Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.jagerland.sk, resp. dňom uvedeným v zmene všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť JAGERland, spol. s r.o. je rovnako tak oprávnená kedykoľvek vernostný program JAGERLAND ukončiť. Má právo tak urobiť bez akýchkoľvek právnych nárokov držiteľov vernostných kariet na vyčerpanie nazbieraných bodov, alebo na akékoľvek finančné či nefinančné kompenzácie.